Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

zadaj pytanie - wypełnij formularz:

proszę wpisać nurtujące Państwa pytanie
proszę podać liczbę kropek znajdującą się na obu kostkach

Często zadawane pytania - FAQ

Przedstawiamy Państwu zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.
Poniżej znajduje się formularz który pozwala zadać nam pytanie.
Na każde pytanie postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć.

Po co w ogóle jest budżet obywatelski? Do czego służy, co daje?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona z wydatków inwestycyjnych część budżetu Miasta Szczecina, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio szczecinianie. W roku 2019 kwota ta wyniesie aż 9.000.000 złotych. Procedura rozpoczyna się od złożenia przez mieszkańców propozycji zadań na specjalnie przygotowanym Formularzu Zgłoszeniowym. Następnie propozycje przejdą weryfikację formalną i merytoryczną oraz zostaną poddane pod ocenę Zespołu Opiniującego. Pozytywnie zaopiniowane zadania znajdą się na ostatecznych listach zadań do głosowania w ramach poszczególnych kategorii. O tym, które projekty będą realizowane w roku 2019 zdecydują mieszkańcy w drodze publicznego głosowania.


Kiedy można składać propozycje zadań do SBO 2019?

Propozycje można składać w dniach od 7 maja do 3 czerwca 2018 r.


Kto może składać wniosek? Czy swoje projekty mogą składać instytucje, szkoły, związki?

Swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Szczecina. Wniosków nie mogą składać instytucje, rady osiedli itp.


Jakie projekty można składać?

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty będą podzielone na trzy kategorie:

 • ogólnomiejskie - takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2.700 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);
 • dzielnicowe duże - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 1.260.000 zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 157.500 zł do 1.260.000 zł);
 • dzielnicowe małe - budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 315.000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie powinna przekroczyć 157.500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii.


Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy?

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

 1. w wersji elektronicznej: w serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu - DOKUMENTY DO POBRANIA;
 2. w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu, sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Filii.


Gdzie złożyć projekt?

Kompletny formularz zgłoszeniowy należy:

 • zarejestrować na stronie sbo.szczecin.eu

lub

 • złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:
  1. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62
   (Pl. Armii Krajowej 1) - w godzinach pracy Urzędu,
  2. w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu
   (ul. Rydla 39/40) - w godzinach pracy Filii.


Jak zaznaczyć powierzchnię? Zadania mogą być realizowane na większym obszarze lub kilku lokalizacjach. Wskazanie jednego punktu będzie bardzo mylące.

Istnieje możliwość zaznaczania na mapie kilku lokalizacji poprzez tworzenie tzw. multipunktów. W przypadku realizacji zadania na większym obszarze należy postawić znaczniki w miejscach określających granice danej powierzchni


Kto może zarejestrować się do portalu sbo.szczecin.eu?

W portalu mogą rejestrować się tylko i wyłącznie wnioskodawcy. Niedopuszczalne jest składanie projektów w imieniu innych osób. Imię i nazwisko oraz adres e-mail wnioskodawcy podawane są na etapie rejestracji.


Jakie zadania mogą być finansowane ze środków SBO 2019?

W ramach SBO 2019 mogą być składane zadania:

 • o charakterze inwestycyjnym,  należące do zadań własnych Miasta,
 • dotyczące mienia gminnego, chyba, że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków na mienie nie będące własnością Miasta,
 • zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,
 • zgodne z kompetencjami Miasta,  ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
 • możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,
 • których szacunkowy koszt nie przekracza wartości, o której mowa powyżej,
 • zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
 • w przypadku projektów wymagających współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych należy uzyskać pisemną zgodę dotyczącą powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.


Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

Formularz musi zostać skrupulatnie wypełniony przez autora pomysłu w zakresie wszystkich pól obowiązkowych od 1 do 8. Formularz elektroniczny dostępny w serwisie: sbo.szczecin.eu uniemożliwi pozostawienie pustego pola.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący Wnioskodawcą SBO 2019 składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia dotyczące:

 • wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje) oraz w serwisie: wspieram.to;
 • wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2019, w tym zamieszczenie przesłanego formularza na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje) oraz w serwisie: wspieram.to;
 • zgodności załączników z wymogami, o których mowa w Regulaminie SBO;
 • zapoznania się z informacją o realizacji obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych.

Ważne: Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez każdego z Wnioskodawców zgłaszanego zadania spowoduje pozostawienie formularza bez rozpatrzenia.

Jednak zanim wniosek zostanie odrzucony, autor zadania zostanie wezwany do uzupełniania braków i naniesienia koniecznych zmian w wyznaczonym terminie.


Jak można się dowiedzieć czy dany teren należy do Miasta?

W ramach SBO 2019 można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin. W tym celu, na mapie, dostępnej w formularzu zgłoszeniowym na stronie: sbo.szczecin.eu, mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja oraz pozwala na odczytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym obszarze. W przypadku zadań zgłaszanych w wersji papierowej o kwestie dotyczące własności terenu można zapytać mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych na portalu - - KONTAKT.

Uwaga! Lokalizacja zadania na mieniu nie będącym własnością Gminy wymaga pozyskania pisemnej zgody od zarządcy lub właściciela terenu na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli utrzymywania go. Zgodę należy dołączyć do wniosku.


Co się stanie gdy zostaną zgłoszone podobne projekty np. dotyczące tej samej lokalizacji, bądź takie same?

W takiej sytuacji zostanie nawiązany kontakt z autorami projektów, którzy zdecydują o połączeniu wniosków, bądź ich dalszym procedowaniu niezależnie od siebie.


Jak określić koszt inwestycji?

W zakładce INSTRUKCJA na stronie https://sbo.szczecin.eu znajdą Państwo CENNIK MIEJSKI, który pomoże sprawdzić ile kosztują poszczególne elementy inwestycji oraz oszacować czy projekt mieści się w założonym budżecie.


Gdzie można sprawdzić zgodność zadania z kompetencjami Miasta?

W zakładce INSTRUKCJA dostępny jest dokument zawierający najważniejsze zadania i kompetencje Miasta.


Czy załączniki do projektu można składać w dowolnej ilości i w dowolnym formacie?

Nie, obowiązuje limit załączników, który w przypadku formularza zgłoszeniowego składanego:

 • w wersji papierowej nie może przekroczyć 10 stron A4,
 • w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5 plików WORD lub PDF (każdy max 20 MB) oraz 10 plików graficznych w formacie PNG lub JPG (każdy max 4 MB).


Co mogę zrobić, jeśli na stronie nie znalazłem/znalazłam interesujących mnie informacji?

Można zadać pytanie za pośrednictwem formularza „Zadaj pytanie” dostępnego na stronie: https://sbo.szczecin.eu , mailowo wysyłając wiadomość na adres: sbo2019@um.szczecin.pl, a także pod specjalnym numerem telefonu: 91 435 11 11, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE